Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Департамент за информация и усъвършенстване на учители
Департаментът е добре познато звено на българската Алма Матер – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с призвание да служи на учителя и да го подкрепя, като отстоява мъдра държавна грижа за квалификацията на педагогическите специалисти в страната и нашата...
Проект"Нов шанс за успех"
Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и...
Министерство на образованието и науката
Официален сайт на министерството на образованието и науката: ...
Еразъм+
Независимо откъде сте, с какво се занимавате и на колко години сте, никога не е твърде късно да откриете какво може да ви предложи...
Фондация "Америка за България"
Американският оптимизъм среща българския...
Информационен портал за неправителствените организации в България
Информационен портал за неправителствените организации в...
Обединяващ електронен регистър на учениците
Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно...
EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Електронна платформа за учене на възрастни в...
Регистър на ресурсните учители
Регистър на ресурсните учители и...
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област София -...
Програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020"
„Хоризонт 2020“, осмата рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, ще продължи от 2014 г. до 2020 г. Тя заменя Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП), която обхвана периода 2007-2013 г. с бюджет от около 55 милиарда евро.„Хоризонт 2020“ е...
Национална платформа Наука-бизнес
Министерство на образованието и науката стартира национална платформа «Наука-бизнес", чиято цел е да се популяризират резултатите от научната дейност на българските учени и научни организации и да се подпомогне изграждането на връзка между...
Проект "Твоят Час"
Проектът "Твоят час"Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ...
Център за развитие на човешките ресурси
В продължение на 15 години ЦРЧР се утвърждава като успешна национална структура за управление на европейски образователни програми. Още от 1999г. Центърът е включен активно в администрирането и управлението на европейските образователни програми и инициативи. Постепенно...