Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти

ОБЩИ УСЛОВИЯ

При използване на сайт  “Училища.bg”, моля да имате предвид следните общи условия:

“Училища.bg е потребителска база данни, съдържаща информация за събития, добри новини, полезни практики, авторски текстове и видео клипове. Съдържанието на сайта е предназначено за учители, директори, родители и ученици. Сайта се основава на визуална и словесна информация, събрана от уебсайтовете на партньори, авторски материали и потребителско съдържание.

“Училища.bg”е собственост на “КОК България”ЕООД

“Училища.bg и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство и са предназначени изключително за лична и некомерсиална употреба. “Училища.bg не събира такси за публикуване на информация. Публикуват се всички материали, за които е получена информация и които отговарят на определението „позитино съдържание за образование“ и не създават подозрения за неморалност

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.

“Училища.bg”не отговаря за достоверността, пълнотата и актуалността на подадената информация, а само за коректното й медииране към своите потребители. “Училища.bg използва визуална информация, която е предоставена доброволно за публикуване от партньори на платформата и външни автори.

“Училища.bg  публикува и авторски материали, които са защитени по Закона за авторското право и сродните му права. “Училища.bg може да публикува и авторски изображения, които биват изрично посочвани като такива. Ползването и препечатването на авторските материали от

“Училища.bg “трябва да става с изричното посочване на източника и коректния адрес на публикацията.

Изпращайки материали до нашите електронни пощи, Вие приемате следните условия:

1. Материалите да не съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

2. Да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да изпратите материалите;

3. Да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

4. Комисията за защита от дискриминация може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни.

Посещавайки уебсайта “Училища.bg”, Вие приемате, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте “Училища.bg”