Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Стамена Христова - Директор - Частна детска градина "Мечтатели" - гр. Варна
Гласувай
Рейтинг
3

Връзка към Будителите.бг

Какво Ви мотивира да сте учител?

Преди 8 години приех предизвикателството на учителската професия с убедеността, че мога да разширя пространството на своите собствени възможности, като генерирам истински избор. Смятам, че да си учител е двустранен процес – от една страна, усвоявайки и практикувайки професията, постигаш лично самоусъвършенстване, а от друга, използвайки я, разкриваш цялостния потенциал, развиваш детските компетенции и умения, разрешаваш конкретна проблематика, мултиплицираш мотивация, стимулираш креативност, предизвикваш и активност и проява на отношение. Предизвикателство е да отстояваш нагласата си за развитие, да си устойчив пред промените, да преследваш цели, да умееш да се учиш от критики, да вярваш в убеждението, че усилията и последователността са в основата на успеха, да носиш отговорност и осъзнавайки напълно смисъла на действията си - да даваш най-доброто от себе си.

Разкажете ни една любима случка в училище.

Важна за мен ситуация, бе моментът в който едно пет годишно дете ме прекъсна в разгара на ира, приближи се до стола ми и ме прегърна, като прошепна: „Мис Стамена, аз много те обичам! Не се притеснявай, всичко ще се оправи.” Тогава преживявах тежък за мен момент и бях убедена, че това по никакъв начин не проличава за околните. Това е мигът в който  осъзнах колко сензитивни всъщност са децата и колко е силна способността им да докосват вътрешния ми свят. 

Кой беше вашият любим предмет в училище?

Любимият ми предмет в училище беше Философията. Все още изпитвам влечение да защитавам непопулярни тези.

Къде са будителите?

Навсякъде, неподвластни на време и място.

С какво се гордеетекатоучител?

Изключително горда съм с моите деца, които се развиват успешно в условията на един твърде бързо променящ се свят. Чувствам се щастлива да съмтук и до тях.

Как виждате класната си стая след 5 години?

Изпълнена с повече будни, развълнувани детски очи и любопитни въпроси.

Какво искате да се промени в българската образователна система?

Едно от големите предизвикателстваза образователната система е да отговори на болезнения проблем за адекватнотоповедение и отношение, свързан с ценностната система на подрастващите, да подкрепи развитието намотивацията за учение и стремеж към цялостен напредък. Ангажирането на семейството, учителите и подрастващите в процеса на личностно развитие се нуждае отнова култура, която се характеризира с атмосфера на креативност; целенасоченост; здравословна конкуренция; самопознание и емпатия; оптимизъм и любов; ефективната комуникация; мотивация; сътрудничеството и развитие на доверието; конструктивното разрешаване на конфликти; коректно формулиране на цели; по-пълно разкриване на човешкия потенциал и усещане за управление на промяна. Разбира се,трябва да помним, че при изграждането на нагласа за развитие у децата, е важна не само образователната система, а изначимите за тях възрастни да притежават или поне да припознават тази нагласа като своя. 

Кое е най-важното, на което искате да научите своите ученици? 

Да вярват, че всеки може да надмине своите въображаеми ограничения. 

Опишете ни класната си стая.

Вълшебно и безопасно място, което предлагавсички шансове за децата даразгърнат свободно своя потенциал, без да им бъде отнемано детството.

Кой беше вашият любим учител и защо?

Любимият ми учител е Иван Жилков, защото успя да ме провокира и повярва в мен. С негова подкрепа написах първата си научна разработка”Съюзът между интелекта и въображението в изкуството” и я защитих успешно на Научна конференция с международно участие в Секция Философия.

 

Добра практика

Проект за ранно чуждоезиково обучение Learning English is Fun! 

Една най-ефективните и успешни практики, която реализирам вече шеста година е свързана с ранното чуждоезиково обучение, което се осъществява по авторски проект и специално разработени за целта образователни продукти. Невариативните индикатори за успешността на проекта Learning English is Fun! са постигането на предварително заложените цели и подцели, постигнатият позитивен

психосоциален микроклимат и разбира се устойчивите резултати в усвояване на учебното съдържание, трайност на знанията, разширяване на компетенциите и усъвършенстване на уменията на участниците. Стратегическата цел на проекта е гарантиране на достъп до качествено образование и подкрепа за личностно развитие, чрез използване на игри и игрови упражнения в обучението по английски език на деца и ученици от 3 до 9 годишна възраст.

Специфични цели:

1. Цялостно детско развитие чрез използване на игри и игрови упражнения в обучението по английски език на деца и ученици от 3 до 9 годишна възраст на територията на община Варна.

2. Предоставяне и популяризиране на специфични образователни продукти и услуги, които способстват за цялостното детско развитие, като се фокусират върху изведените мотивационни, образователни, възпитателни, развиващи, комуникативни, социализиращи, компенсаторни и релаксиращи функции на игрите в обучението по английски език.

3. Подобряване качеството и ефективността на езиковото обучение, чрез практическо повишаване на информираността, мотивацията и уменията на педагогическите специалисти, по отношение на пълноценното използване на игрите в образователния процес.

Проектът Learning English is Fun! цели да предостави и популяризира иновативна педагогическа практика, насочена към цялостното детско развитие и пълноценно социално включване чрез използване на игри и игрови упражнения в ранното чуждоезиково обучение на деца от 3 до 9 годишна възраст. В рамките на проекта са изработени и разпространени специфични образователни продукти, които се използват и след неговото приключване, с което се гарантира ефективността, ефикасността и устойчивостта на проекта. Комплектът включва 4 компонента:

 • THE BIG BOOK (Голямата книга) - Книга за учителя, съставена от специално разработен комплекс от 202 игри и игрови упражнения на английски език и над 80 варианта за тяхното провеждане;
 • FLASHCARDS (Флашкарти) - Комплект с тематичен набор от 152 пълноцветни, готови за употреба флашкарти, необходими при практическото приложение и провеждане на различните игри и игрови упражнения; Визуализация с цел оптимизиране на процесите, свойствата и състоянията в контекста на водещите за възрастта представи и въображение.
 • PHOTOCOPY BOOK (Книга с копирен материал) - Книжка със специфични копирни материали за учителя, необходими при провеждането на игрите и игровите упражнения от THE BIG BOOK;
 •  WEBSITE (сайт на проекта) - образователно пространство за свободен достъп и споделяне на идеи, успешни практики и методи, които са с практически, научен и информационен характер.

Проектът Learning English is Fun! гарантира равен достъп и подкрепа на разнообразието от потребности на всички деца, както тяхното безпроблемно и активно включване в обучението, независимо от техния етнос, културна идентичност, умения, ниво на владеене на езика и специфични особености. В същото време повишава компетенциите на учителите, като предоставянето на апробирани материали отговаря на тяхната нужда за осигуряване на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите и индивидуални особености и гарантираща цялостното развитие на детето и реализиране на приобщаващо образование.

Проектът предлага диференцирани педагогически подходи в съответствие с интересите и стимулиращи мотивацията на участниците, съобразени с възрастовите и социални различия и адаптирани към способността им да прилагат усвоените компетентности на практика. Поради това е пример за равнопоставеност при провеждане на предучилищното образование, като гарантира създаването на условия за добра приобщаваща практика в езиково обучение. Въздействието на проекта намира израз в дългосрочната промяна, която настъпва след неговата реализация и може да се измери в следните индикатори:

 • Всеобхватност в подхода. Всеки елемент от проекта – от обучавани до учители, методика и материали – гарантират, че потребностите на целевите групи са идентифицирани и удовлетворени.
 • Добавена стойност в неговия национален контекст. Това означава осезаеми подобрения в преподаването и усвояването на език по отношение на количеството или качеството. „Количество“ се отнася до насърчаване усвояването на езика-цел, докато „качество“ се отнася до въвеждането на подобрена методика и средства.
 • Мотивация. Проектът мотивира педагогическите специалисти и техните обучаеми да усъвършенстват своите компетенции.
 • Иновативост. Проектът е оригинален и креативен, като предлага нови качествени продукти, подходящи за целевите групи, като същевременно надгражда и доразвива вече съществуващи методи за обучение.
 • Глобална измеримост. Проектът усъвършенства компетенциите на педагогическите специалисти и подобрява цялостното детско развитие чрез въвеждането на игри и игрови упражнения в обучението на целевите групи.
 • Транзактивност. Проектът е приложим и в други условия – може да се възпроизвежда в различен обстоятелствен контекст, с потенциални подобрения и по-добри резултати. Проектът вдъхновява и включва и други инициативи в областта на усвояването и преподаването на различни езици и използването на игри в обучението.
 • Европейски акцент за подобряване на междукултурния диалог чрез насърчаване на езиковите умения – проектът Learning English is Fun!е отличен с Европейски езиков знак за 2016 г. - разпознаваем в общоевропейски контекст знак за качество, който отличава иновативни проекти в сферата на чуждоезиковото обучение по инициатива на Европейския съюз.   

Успехите на проекта Learning English is Fun! включват:

 • Ефективно обучение на над 300 деца и ученици от гр. Варна;
 • Резултатите на проекта са представени на 20 конференции и семинара в областта на образованието;
 • 14 научни публикации в печатни и он-лайн издания на три езика;
 • 10 национални и международни награди;
 • Подкрепа от 120 педагогическите специалисти участвали в изследването в рамките на проекта;
 • Заявки за адаптиране на образователните материали по проекта на други езици;
 • Над 80 педагогически специалисти от цялата страна работят с образователните продукти на проекта, а през настоящата 2018/2019 учебна година се включват и български училища в чужбина.

Проектът Learning English is Fun! няма за цел да „измести“, а по-скоро да допълни и усъвършенства процесуално и технологично натрупания опит и практики.

Проектът представлява алтернативната възможност – като смисъл и обосновка, като подход и технология и обхващайки съдържателно особеностите и характеристиките на детското развитие, неговата самоценна значимост и перспективност. Проектът Learning English is Fun! представя ясна и обоснована картина на детските възможности – смислово съгласувана със съвременните психолого-педагогически науки и експериментално проверена във всички свои компоненти.Борис Георгиев - Учител информатика и информационни технологии в СУ "Любен Каравелов", гр. Варна
Какво Ви мотивира да сте учител?Всъщност никога съм нямал мотивация  да стана учител. Интересите ми бяха свързани с ИТ и тяхното приложение в бизнеса и ползата им за човека. През последната година на своето следване се явях на интервю за работа като...
Йоанна Димитрова - Директор на Детска градина №10 "Светлина", гр. Стара Загора
        “Viva la musica”.Казвам се Йоанна  Петкова Димитрова-  директор на детска градина “Светлина”, Стара   Загора от 2004 година.Носител съм на Награда Стара Загора в направление „Наука и образование“ за 2018 г., на почетното отличие на МОН „Неофит...
Мариела Терзиева - Начален учител в НУ "Цани Гинчев",гр. Лясковец
Какво Ви мотивира да сте учител? В живота има неща, които просто се случват. Исках да стана археолог. Обожавах историята, но се разочаровах и в последния момент кандидатствах  Начална училищна педагогика. Оказа се, че съм направила възможно най-правилния...
Людмила Райкова - Начален учител в СУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?Единствената мотивация, за да бъда учител, е истинската чиста любов на малките ученици, които аз наричам „моите бонбони“- с различни тайни вкусове и...
Даниела Богданова - Учител в ЧОУ "Света София", гр. София
Здравейте!Мисля, че първи ноември е най-подходящият момент, за да опиша своята добра практика, която предполагам, е в основата на моята номинация!С годините осъзнах, че когато вляза в класната стая и застана пред децата ,съм всичко в едно - програмата, учебникът,...
Габриела Тодорова - Учител по ФВС в 55 СУ “ Петко Каравелов”, гр. София
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?В детските си години имах добри примери за учители будители, които още в ранната ми детска възраст запалиха искрицата у мен към тази професия. Тогава се...
Мария Кирилова - Учител в Езикова гимназия "Гео Милев", гр. Добрич
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?Това да съм постоянно сред млади хора, да съм в крак с новостите ме кара да се чувствам и аз млада и щастлива. Другото, което ми дава сили и мотивация да упражнявам...
Петя Попова - Начален учител в СУ "Николай Катранов" - гр. Свищов
Връзка към Будителите.бгКакво Ви мотивира да сте учител?Казвам се Петя Попова и изпълних детската си мечта – станах учител! Поех нелекия път към ежедневното усъвършенстване и това е може би най-вярната посока в живота...