Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Х-та научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ 2017 – Велико Търново
Гласувай
Рейтинг
1

Х-та научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ се организира от Министерството на образованието и науката, РУО - Велико Търново и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Финасира се от програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ на МОН.            Превърна се в традиция, след 10-годишно ежегодо провеждане в различни областни градове – Ловеч, Стара Загора, Плевен, Пазарджик, Велико Търново. Началото е поставено в гр. Ловеч, когато за първи път беше проведена Първата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“, 2007г. От тогава остана логото на конференцията, което се превърна в отличителен знак на събитието.               

Специалното лого на Х-та конференция е подбрано с конкурс мужду многото предложения от всички детски градини на област Велико Търново.

  

 

  

Цели на конференцията  са: 

 
 • повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на съвременната наука, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот;
 • обмяната на водещ педагогически опит между педагозите;
 • споделяне на мнение по теми, които вълнуват съвременния учител в детска градина.
 

Броят на подадените доклади е 60, като най-много са във второто тематично направление – 21.

 

Много от докладите са във съавторство, което е показател, че педагозите работят в екип.

 

Основни тематични направление на представените доклади са:

 
 • За ефективно управление на предучилищното образование.
 • За добрите педагогически практики на съвременната детска градина.
 • За работещите взаимодействие с партньорите на детската градина.
 • За равен шанс на всяко дете.
 

Издаден е диск с докладите и презентациите на учасстниците със съдействието на НИОН „Аз-буки“.

 

Програма „Квалификация на педагогические специалисти“ в МОН финансира участието на докладчиците в конференцията.

 

За първи път се въведе нова форма за споделяне и участие на участниците в конференцията в така наречените дискусионни форум. Те заменят откритите практики в детските градини, на които се представят педагогически ситуации в учебно време. Тъй като конференцията се провежда в неучебна време, дискусионните форуми възникнаха като иновационна форма

 

Теми за дискусионен форум в  детски градини са:

 
 • Механизмът на взаимодействие на участниците в предучилищното образование и новите очаквания към качеството - ДГ "Здравец" - В. Търново – с модератор - проф. д-р Весела Гюрова;
 • „Иновативна и авторска програмна система - въпроси, затруднения и реализация“- ДГ "Слънчице" - с. Върбица, община Горна Оряховица – с модератор Мадлена Димитрова Георгиева, директор на детската градина;
 • Новата нормативна уредба в образованието и детските градини - затруднения и възможни решения - ДГ "Р. Княгиня"- В. Търново – с модератор Дина Димитрова, сарши експерп по предучилищно образование, РУО - Сливен
 • Работа в разновъзрастова група - добра възможност за социализация и изпитание на професионализма - ДГ "Здравец" - с. Първомайци, община Горна Оряховица –с модератор гл. ас. д-р Красимира Петрова
 • „Проектната дейност в детската градина за обогатяване на педагогическото взаимодействие и професионалната компетентност на учителите“ (презентиране на успешни практики) - ДГ "Първи юни" - Г. Оряховица – с модератор Марияна Атанасова Димитрова, директор;
 • Учене чрез игра - образователно направление "Български език и литература" - ДГ "Слънце" - В. Търново –модератор: гл. ас. д-р Диляна Чуховска;
 • Новата нормативна уредба в образованието и детските градини - затруднения и възможни решения " - ДГ "Св. св. Кирили и Методий" - "Слънчев дом" - В. Търново – модератор гл. ас. д-р Даринка Костадинова;
 • Изкуството и детето в предучилищна възраст - ДГ "Първи юни" - В. Търново -  13 – модератор ас. Славка Петкова, Николай Гюлчев;
 • ОН "Физическа култура" - двигателна активност в детската градина за двигателна култура и просперитет – ДГ "Ев. Кисимова" - В. Търново – 8 – доц. д-р Марияна Дамянова
 • „Педагогически технологии и съвременни подходи за гражданско, здравно и екологично образование в детската градина“ - ДГ "Пролет" - В. Търново –– модератор Ваня Георгиева Иринчева, ст. учител
 • „Дигиталните технологии в образователния процес в детската градина“ -ДГ "Ален мак" - г. оряховица – модератори Милка Николова Тодорова, ст. учител и Татяна  Маринова Митева, ст. учител.
 • „Учене чрез игра - образователно направление "Математика“ - ДГ "Ивайло" - В. Търново –  модератор Нина Евгениева Игнатова, главен учител
 • „Психологът и другите педагогически специалисти в детската градина - привилегия или необходимост“ - ДГ "Соня" - В. Търново –  модератор Петя Огнянова Михайлова, психолог
 • Педагогически технологии за превенция и преодоляване на агресия у децата от предучилищна възраст - ДГ "Ален мак" - В. Търново – модератор проф. Радослав Пенев.
 • Най-голям интерес от заявениете желания на участниците за включване в дискусионните форуми предизвикаха темите за новата нормативна уредба и дегителните технологии, която ще се дискутира в две детски градини.
 •              
 • Общият брой регистрирани участници е 250, а с гостите надхвърля 300.
 •             Гости на конференцията бяха Ваня Трайкова и Вероника Георгиева, държавни експерти в МОН, проф. д-р Любомира Попова – областен управител на област Велико Търново, проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на ВТУ, кметът на община Велико Търново,  Анелия Димитрова, заместник-кмет на община Свищов, началниците на Регионалните управления на образованието от гр. Враца, Перник и Шумен, и 15 експерти по предучилищно образование от регионалните управления в страната. Сред официално поканените гости са и бивши учители и директори на детски градини, директори и началници на дирекции и отдели по образованието в общините на област Велико Търново.   
 • Децата от детските градини в гр. Велико Търново откриха конференцията с концерт от затрогващи изпълнения на песни, танци и стихотворения.  Гостите и участниците на конференцията имаха възможност да се насладят на изложба от детски рисунки от областен конкурс за детска рисунка „Да достигнем дъгата с ръчички и боички“, ситуирана във фоайето на МДТ „Константин Кисимов“. Културно-историческата програма, подготвена със съдействието на община Велико Търново, културно-исторически музей – Велико Търново и Туристически център „Царевград Търнов“ даде възможност на участниците в конференцията да се насладят на светлинно-музикалния спектакъл „Звук и светлина“, да посетят хълма Царевец, църквата „Св. 40 мъченици“ и Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" с 29-те скулптурни фигури на исторически личности.
 • В заключителната част на конференцията бяха представени резултатите по тематични направления от представените доклади и дискусионните форуми с презентации от проф. д-р Радка Гайдова, ръководител на катедра Предучилищна педагогика във ВТУ „Св. св. Кирили и Методий“ и гл. ас. д-р Даринка Костадинова, преподавател във филиал Враца на ВТУ.
 • Представени са 70 доклада от 77 участници, някои от които са в съавторство.
 • Разглежданите проблеми са изключително актуални и значими за предучилищната теория и практика.
 • Авторите демострират изключителна професионална компетентност
 • Участниците споделиха вълнуващите ги проблеми и своите идеи за разрешаването им.
 • Съпреживяха постиженията на колегите си, създадоха нови контакти и партньорства.
 • Изведени са основни изводи и предложения, които ще бъдат представени на вниманието на Министерството на образованието и науката, особено във връзка с въведената нова нормативна уредба на средното образование.
 • Творчеството и иновациите водят до успех.
 • Професионализмът и компетенциите на екипа са много важни.
 • В новата нормативна уредба добре е застъпена социализацията на детето.
 • Дава се шанс на всяко дете за включване в образователната система.
 • В новата нормативна уредба се дава възможност на учителя за избор и преценка на образователното съдържание според потребностите на децата.
 • Дадена свободата на учителя,           но тази свобода да бъде приета и осмислена с много отговорност към задълженията;
 •  Предоставена е възможност партньорство и взаимодействие с родителите чрез програмната система на детската градина и чрез обществените съвети.
 • Потвърдена е значимостта на предучилищното образование в нормативната уредба  и подготовка на всяко дете за училище
 • Според участниците на конференцията българският учител:
 • проявява повече творчество и креативност.
 • има по-голяма възможност за проява на отговорност.
 • изгражда чувство на развитие на екипност и професионална подкрепа.
 

Учителят  е творец.

 

Направени са следните предложения, отнасящи се до нормативната уредба в образованието:

 
 • Да се разпише по-ясно механизъм за ранното проследяване на обучителните затруднение на децата на 3 – 3,6 г. възраст (скрининг тест) и ангажиментите на длъжностните лица  (психолог, логопед) или детски учители;
 • Да се промени промени механизма на прилагане на делегираните бюджети;
 • Да се разработи нова облекчена процедура  за включване на деца със СОП в допълнителна подкрепа;
 • Да се приложи системата на делегираните бюджети във всички ДГ на РБългария, като преди това се актуализира формулата и критериите по разпределението им.
 • Броят на обслужващия персонал / учители и пом.възпитатели/ да бъде съобразен със записаните в групите деца;
 • Медицинският персонал в ДГ и в яслените групи, където има такива, да бъде на пряко подчинение на директора на ДГ;
 • Да се създадат условия за работа на психолог във всяка детска градина;
 • Стриктен контрол по спазването на изискванията за брой  деца в групите на детската градина;
 • Намаляване на обема на документацията в детската градина;
 • МОН да предложи национални/европейски проекти, подходящи  за деца от предучилищна възраст, чрез които да се подпомогнат  детските градини със съвременни информационни, дигитални и мултимедиини средства необходими за образователните и игровите практики на децата;
 • Осъвременяване на образователна среда в детските градини чрез обезпечаване с играчки и дидактични средства, актуални за потребностите на децата за игра и учене;
 • Да се постигне по широко популяризиране на идеите и  резултатите от експерименталните изследвания на учителите чрез обезпечаване на детските градини с ресурсите на информационните технологии.
 

Оценката на участниците на конференцията е, че:

 
 • създадоха условия за изграждане на емоционални и трайни професионални връзки и контакти между  учители от цяла България, работещи в системата на предучилищното образование.
 • Учителите споделиха педагогически опит и иновативни игрови подходи за създаване на  привлекателна образователна среда.
 • Обмениха се идеи за оптимизиране и усъвършенстване на програмната система на детската градина, като възможност за определяне на отличителна образователна политика на ДГ.
 • Като особено положително е оценено от участниците въвеждането на нови дискусионни форми като част от програмата на националната конференция.
 Екатерина Миновска

Старши експерт по

предучилищно образованиеКонференция Приобщаващо образование 2019 – „Социално емоционално учене“
Център за приобщаващо образованиеВи кани на международната годишна конференция Приобщаващо образование 2019 – „Социално емоционално учене“, организирана с подкрепата на Фондация „Америка за...
Курс: „Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител.“
Център за приобщаващо образование има удоволствието да представи новия онлайн курс: „Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител.“Курсът има за цел да подкрепи...
Четвърта кампания/семинар за ученици и учители в детски градини
Информираме ви, че на 16.05.2019г. (четвъртък) в гр. Благоевград, Общинска Администрация Благоевград, зала №5 (партер) от 10:00 ч. ще бъде проведена Четвърта осведомителна кампания/ семинар за...
Повече от 2700 дарители подкрепиха 122 каузи в „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“
Над 50 000 лв. от близо 2700 индивидуални дарители събра националната кампания „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“, която се проведе от 22 до 31 март 2019 г. Още 5 000 лв. постъпиха през платформата DMS, а 3 000 лв. – през дарителския механизъм „Платформата“.В първото издание на инициативата се...
ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ЗАБЛЕЯЛО МИ АГЪНЦЕ” 10 - 12 май 2019 г.
Националният фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце” се организира от Сдружение „Национален събор на овцевъдите в България”Конкурсът предоставя възможност за изява на изпълнители в областта на музикалното и танцовото фолклорно изкуство, словесния...
Международна оценка: Учителите от алтернативни обучителни програми показват високи педагогически умения
Изследване на Университета в Дюсбург-Есен, което сравнява уменията и нагласите на учители от традиционни и алтернативни форми на подготовка, ще бъде представено в София на 14 март Сериозният предварителен подбор на...
Обучения на Център за приобщаващо образование през месец март
9 март - Партньорството с родителите Обучението акцентира върху ползите от системната грижа, която училището полага за изграждане на ефективни отношения с родителите на две нива – индивидуално (между отделния учител и...
Квилинг книга
Учениците от IV"в" клас на СУ "Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица преди 3 години започнаха да се занимават с квилинг - познат още като хартиен филигран. Квилингът е форма на изкуството, която включва използването на лентички от хартия, плат, кожа и други материали, които се...

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 81: file_put_contents(): Only 0 of 279 bytes written, possibly out of free disk space

 1. in Filesystem.php line 81
 2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 279 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/uchilishta/uchilishtabg/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '81', array('path' => '/home/uchilishta/uchilishtabg/storage/framework/sessions/add58f9b314af28aa360c981a8a8bf0f22835ea9', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"sb5XiXD8F9L297fVxGsnCijapdTUZQ8Rb1YQNCTE";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"http://uchilishta.bg/kindergardens/news/18";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1566373650;s:1:"c";i:1566373650;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
 3. at file_put_contents('/home/uchilishta/uchilishtabg/storage/framework/sessions/add58f9b314af28aa360c981a8a8bf0f22835ea9', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"sb5XiXD8F9L297fVxGsnCijapdTUZQ8Rb1YQNCTE";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"http://uchilishta.bg/kindergardens/news/18";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1566373650;s:1:"c";i:1566373650;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 81
 4. at Filesystem->put('/home/uchilishta/uchilishtabg/storage/framework/sessions/add58f9b314af28aa360c981a8a8bf0f22835ea9', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"sb5XiXD8F9L297fVxGsnCijapdTUZQ8Rb1YQNCTE";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"http://uchilishta.bg/kindergardens/news/18";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1566373650;s:1:"c";i:1566373650;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
 5. at FileSessionHandler->write('add58f9b314af28aa360c981a8a8bf0f22835ea9', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"sb5XiXD8F9L297fVxGsnCijapdTUZQ8Rb1YQNCTE";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"http://uchilishta.bg/kindergardens/news/18";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1566373650;s:1:"c";i:1566373650;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
 6. at Store->save() in StartSession.php line 88
 7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 145
 8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58