Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Х-та научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ 2017 – Велико Търново
Гласувай
Рейтинг
0

Х-та научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ се организира от Министерството на образованието и науката, РУО - Велико Търново и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Финасира се от програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ на МОН.            Превърна се в традиция, след 10-годишно ежегодо провеждане в различни областни градове – Ловеч, Стара Загора, Плевен, Пазарджик, Велико Търново. Началото е поставено в гр. Ловеч, когато за първи път беше проведена Първата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“, 2007г. От тогава остана логото на конференцията, което се превърна в отличителен знак на събитието.               

Специалното лого на Х-та конференция е подбрано с конкурс мужду многото предложения от всички детски градини на област Велико Търново.

  

 

  

Цели на конференцията  са: 

 
 • повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на съвременната наука, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот;
 • обмяната на водещ педагогически опит между педагозите;
 • споделяне на мнение по теми, които вълнуват съвременния учител в детска градина.
 

Броят на подадените доклади е 60, като най-много са във второто тематично направление – 21.

 

Много от докладите са във съавторство, което е показател, че педагозите работят в екип.

 

Основни тематични направление на представените доклади са:

 
 • За ефективно управление на предучилищното образование.
 • За добрите педагогически практики на съвременната детска градина.
 • За работещите взаимодействие с партньорите на детската градина.
 • За равен шанс на всяко дете.
 

Издаден е диск с докладите и презентациите на учасстниците със съдействието на НИОН „Аз-буки“.

 

Програма „Квалификация на педагогические специалисти“ в МОН финансира участието на докладчиците в конференцията.

 

За първи път се въведе нова форма за споделяне и участие на участниците в конференцията в така наречените дискусионни форум. Те заменят откритите практики в детските градини, на които се представят педагогически ситуации в учебно време. Тъй като конференцията се провежда в неучебна време, дискусионните форуми възникнаха като иновационна форма

 

Теми за дискусионен форум в  детски градини са:

 
 • Механизмът на взаимодействие на участниците в предучилищното образование и новите очаквания към качеството - ДГ "Здравец" - В. Търново – с модератор - проф. д-р Весела Гюрова;
 • „Иновативна и авторска програмна система - въпроси, затруднения и реализация“- ДГ "Слънчице" - с. Върбица, община Горна Оряховица – с модератор Мадлена Димитрова Георгиева, директор на детската градина;
 • Новата нормативна уредба в образованието и детските градини - затруднения и възможни решения - ДГ "Р. Княгиня"- В. Търново – с модератор Дина Димитрова, сарши експерп по предучилищно образование, РУО - Сливен
 • Работа в разновъзрастова група - добра възможност за социализация и изпитание на професионализма - ДГ "Здравец" - с. Първомайци, община Горна Оряховица –с модератор гл. ас. д-р Красимира Петрова
 • „Проектната дейност в детската градина за обогатяване на педагогическото взаимодействие и професионалната компетентност на учителите“ (презентиране на успешни практики) - ДГ "Първи юни" - Г. Оряховица – с модератор Марияна Атанасова Димитрова, директор;
 • Учене чрез игра - образователно направление "Български език и литература" - ДГ "Слънце" - В. Търново –модератор: гл. ас. д-р Диляна Чуховска;
 • Новата нормативна уредба в образованието и детските градини - затруднения и възможни решения " - ДГ "Св. св. Кирили и Методий" - "Слънчев дом" - В. Търново – модератор гл. ас. д-р Даринка Костадинова;
 • Изкуството и детето в предучилищна възраст - ДГ "Първи юни" - В. Търново -  13 – модератор ас. Славка Петкова, Николай Гюлчев;
 • ОН "Физическа култура" - двигателна активност в детската градина за двигателна култура и просперитет – ДГ "Ев. Кисимова" - В. Търново – 8 – доц. д-р Марияна Дамянова
 • „Педагогически технологии и съвременни подходи за гражданско, здравно и екологично образование в детската градина“ - ДГ "Пролет" - В. Търново –– модератор Ваня Георгиева Иринчева, ст. учител
 • „Дигиталните технологии в образователния процес в детската градина“ -ДГ "Ален мак" - г. оряховица – модератори Милка Николова Тодорова, ст. учител и Татяна  Маринова Митева, ст. учител.
 • „Учене чрез игра - образователно направление "Математика“ - ДГ "Ивайло" - В. Търново –  модератор Нина Евгениева Игнатова, главен учител
 • „Психологът и другите педагогически специалисти в детската градина - привилегия или необходимост“ - ДГ "Соня" - В. Търново –  модератор Петя Огнянова Михайлова, психолог
 • Педагогически технологии за превенция и преодоляване на агресия у децата от предучилищна възраст - ДГ "Ален мак" - В. Търново – модератор проф. Радослав Пенев.
 • Най-голям интерес от заявениете желания на участниците за включване в дискусионните форуми предизвикаха темите за новата нормативна уредба и дегителните технологии, която ще се дискутира в две детски градини.
 •              
 • Общият брой регистрирани участници е 250, а с гостите надхвърля 300.
 •             Гости на конференцията бяха Ваня Трайкова и Вероника Георгиева, държавни експерти в МОН, проф. д-р Любомира Попова – областен управител на област Велико Търново, проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на ВТУ, кметът на община Велико Търново,  Анелия Димитрова, заместник-кмет на община Свищов, началниците на Регионалните управления на образованието от гр. Враца, Перник и Шумен, и 15 експерти по предучилищно образование от регионалните управления в страната. Сред официално поканените гости са и бивши учители и директори на детски градини, директори и началници на дирекции и отдели по образованието в общините на област Велико Търново.   
 • Децата от детските градини в гр. Велико Търново откриха конференцията с концерт от затрогващи изпълнения на песни, танци и стихотворения.  Гостите и участниците на конференцията имаха възможност да се насладят на изложба от детски рисунки от областен конкурс за детска рисунка „Да достигнем дъгата с ръчички и боички“, ситуирана във фоайето на МДТ „Константин Кисимов“. Културно-историческата програма, подготвена със съдействието на община Велико Търново, културно-исторически музей – Велико Търново и Туристически център „Царевград Търнов“ даде възможност на участниците в конференцията да се насладят на светлинно-музикалния спектакъл „Звук и светлина“, да посетят хълма Царевец, църквата „Св. 40 мъченици“ и Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" с 29-те скулптурни фигури на исторически личности.
 • В заключителната част на конференцията бяха представени резултатите по тематични направления от представените доклади и дискусионните форуми с презентации от проф. д-р Радка Гайдова, ръководител на катедра Предучилищна педагогика във ВТУ „Св. св. Кирили и Методий“ и гл. ас. д-р Даринка Костадинова, преподавател във филиал Враца на ВТУ.
 • Представени са 70 доклада от 77 участници, някои от които са в съавторство.
 • Разглежданите проблеми са изключително актуални и значими за предучилищната теория и практика.
 • Авторите демострират изключителна професионална компетентност
 • Участниците споделиха вълнуващите ги проблеми и своите идеи за разрешаването им.
 • Съпреживяха постиженията на колегите си, създадоха нови контакти и партньорства.
 • Изведени са основни изводи и предложения, които ще бъдат представени на вниманието на Министерството на образованието и науката, особено във връзка с въведената нова нормативна уредба на средното образование.
 • Творчеството и иновациите водят до успех.
 • Професионализмът и компетенциите на екипа са много важни.
 • В новата нормативна уредба добре е застъпена социализацията на детето.
 • Дава се шанс на всяко дете за включване в образователната система.
 • В новата нормативна уредба се дава възможност на учителя за избор и преценка на образователното съдържание според потребностите на децата.
 • Дадена свободата на учителя,           но тази свобода да бъде приета и осмислена с много отговорност към задълженията;
 •  Предоставена е възможност партньорство и взаимодействие с родителите чрез програмната система на детската градина и чрез обществените съвети.
 • Потвърдена е значимостта на предучилищното образование в нормативната уредба  и подготовка на всяко дете за училище
 • Според участниците на конференцията българският учител:
 • проявява повече творчество и креативност.
 • има по-голяма възможност за проява на отговорност.
 • изгражда чувство на развитие на екипност и професионална подкрепа.
 

Учителят  е творец.

 

Направени са следните предложения, отнасящи се до нормативната уредба в образованието:

 
 • Да се разпише по-ясно механизъм за ранното проследяване на обучителните затруднение на децата на 3 – 3,6 г. възраст (скрининг тест) и ангажиментите на длъжностните лица  (психолог, логопед) или детски учители;
 • Да се промени промени механизма на прилагане на делегираните бюджети;
 • Да се разработи нова облекчена процедура  за включване на деца със СОП в допълнителна подкрепа;
 • Да се приложи системата на делегираните бюджети във всички ДГ на РБългария, като преди това се актуализира формулата и критериите по разпределението им.
 • Броят на обслужващия персонал / учители и пом.възпитатели/ да бъде съобразен със записаните в групите деца;
 • Медицинският персонал в ДГ и в яслените групи, където има такива, да бъде на пряко подчинение на директора на ДГ;
 • Да се създадат условия за работа на психолог във всяка детска градина;
 • Стриктен контрол по спазването на изискванията за брой  деца в групите на детската градина;
 • Намаляване на обема на документацията в детската градина;
 • МОН да предложи национални/европейски проекти, подходящи  за деца от предучилищна възраст, чрез които да се подпомогнат  детските градини със съвременни информационни, дигитални и мултимедиини средства необходими за образователните и игровите практики на децата;
 • Осъвременяване на образователна среда в детските градини чрез обезпечаване с играчки и дидактични средства, актуални за потребностите на децата за игра и учене;
 • Да се постигне по широко популяризиране на идеите и  резултатите от експерименталните изследвания на учителите чрез обезпечаване на детските градини с ресурсите на информационните технологии.
 

Оценката на участниците на конференцията е, че:

 
 • създадоха условия за изграждане на емоционални и трайни професионални връзки и контакти между  учители от цяла България, работещи в системата на предучилищното образование.
 • Учителите споделиха педагогически опит и иновативни игрови подходи за създаване на  привлекателна образователна среда.
 • Обмениха се идеи за оптимизиране и усъвършенстване на програмната система на детската градина, като възможност за определяне на отличителна образователна политика на ДГ.
 • Като особено положително е оценено от участниците въвеждането на нови дискусионни форми като част от програмата на националната конференция.
 Екатерина Миновска

Старши експерт по

предучилищно образование“Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление“
На 15.12.2018 г., Център за приобщаващо образование ще проведе обучителен семинар на тема: “Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно...
"Детското участие е важно" - обучителен семинар за учители, възпитатели и педагогиески съветници
На 14.12.2018 г., Център за приобщаващо образование ще проведе обучителен. семинар за учители, възпитатели и педагогически съветници - .„Детското участие е важно“.Обучението е добра отправна точка за онази група от възрастни...
ТОВА Е ЗА БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛ
ТОВА Е ЗА БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛЛюбов и изненада от родителите и децата от випуск 2014 за рожден ден на г-жа Георгиева от ДГ "Ален Мак" - Горна Оряховица.Ето така тайничко (ако изобщо 40 човека могат да бъдат...
Национална кампания "Будителите"
Връзка към buditelite.bg   Образователна платформа „Училища.бг“ организира национална кампания „Будителите“ ,която има цел да покаже добрите практики и дейни хора в българското образование.За съжаление ежедневно се сблъскваме с...
Приобщаващо образование 2018 – „Роли и взаимодействие в приобщаващото образование“
От името на Център за приобщаващо образование, Ви каним на международната годишна конференция Приобщаващо образование 2018 – „Роли и взаимодействие в приобщаващото образование“, която ще се проведе на 3-ти ноември 2018 г., в Националния дворец на...
Президентът награждава първите българи, постигнали златно ниво в Международна награда на херцога на Единбург
Седем младежи ще бъдат отличени за своите постижения в престижната международна програмаПървите младежи, постигнали златното ниво на Международната награда на херцога на Единбург в България ще бъдат отличени на церемония по награждаване на...
„Партньорство с родителите като елемент на Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда“
Център за приобщаващо образование организира обучение на тема „Партньорство с родителите като елемент на Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда“, одобрено със заповед № РД09-1010/24.01.2017 на Министъра на образованието...
Обединение „Детство без насилие“
Обединение „Детство без насилие“,Има удоволствието да ви поканим на пресконференция за обявяване създаването на Обединение „Детство без насилие“, която ще се състои на 12 септември 2018 г., от 11:00 часа, в Литературен клуб „Перото“, Национален дворец на...